WITRYNA POMOCY PRAWNEJSTRONA BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

najuboższym (prysznic dochód poniżej poziomu minimum socjalnego, określonego w regionie);

inwalidom i i II grupy;

osobom starszym i niepełnosprawnym, zamieszkałym w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej;

dzieci niepełnosprawne, dzieci-sieroty, dzieci pozostawione bez opieki rodziców, a także ich przedstawicieli, jeśli oni zwracają się świadczeniem pomocy prawnej w sprawach związanych z zabezpieczeniem i ochroną praw i interesów prawnych takich dzieci;

osoby, które chcą wziąć na wychowanie w rodzinie dziecka pozbawionego opieki rodziców, jeśli oni zwracają się świadczeniem pomocy prawnej w sprawach związanych z urządzeniem dziecka na wychowanie w rodzinie;

jeśli oni zwracają się świadczeniem pomocy prawnej w sprawach związanych z zabezpieczeniem i ochroną praw i interesów dzieci przysposobione;

dzieci, które są zawarte w instytucjach systemu zapobiegania zaniedbania i przestępczości nieletnich, kara w miejscach pozbawienia wolności, a także ich przedstawicieli, jeśli oni zwracają się świadczeniem pomocy prawnej w sprawach związanych z zabezpieczeniem i ochroną praw i interesów prawnych takich nieletnich;

obywatelom, cierpiących na zaburzenia psychiczne, w å»wiadczeniu opieki psychiatrycznej, obywatelom, uznanym przez sąd niezdolni, a także ich przedstawicieli prawnych, jeżeli są one zwracają się świadczeniem pomocy prawnej w sprawach związanych z zabezpieczeniem i ochroną praw i interesów tych obywateli;

obywatelom, którzy uzyskali w wyniku sytuacji kryzysowej szkodliwe dla zdrowia, lokalu mieszkalnego, który utracił całkowicie lub częściowo inaczej majątek, który utracił dokumenty; małżonkom, rodzicom, dzieciom ofiar śmiertelnych w wyniku sytuacji i osób, którzy byli na ich utrzymaniu;

obywateli, będących przedstawicielami rdzennych małych narodów, mieszkających w rejonach tradycyjnie zamieszkałych i tradycyjnej działalności gospodarczej rdzennych małych narodów krasnojarskiego, zachować tradycyjny styl życia, i rzemiosła;

członkom rodzin żołnierzy, pracowników organów wewnętrznych spraw, pracowników służby wykonania kar, pracowników żołnierzy gwardii narodowej, którzy zginęli (zmarłych) w ramach wykonywania obowiązków służby wojskowej (obowiązków)